دانلود پروژه و مقاله و طرح توجیهی

دانلود بهترین مقاله ها و پروژه و طرح های کسب کار دانشجویی و دانشگاهی

مقاله مقایسه تحلیلی روشهای اجرای طرحهای عمرانی در ایران

  • ۱۲:۰۰
مقاله مقایسه تحلیلی روشهای اجرای طرحهای عمرانی در ایران

در طرحهای صنعتی نظ یر صن ایع نفت ، نیروگاهها و طرحهای ز یربنایی که بصورتی بارز از تحولات تکنولوژ یکی ت اثیرمی پذیرند استفاده از روشها و ساختارهای نو ین مدیریت امری اجتناب ناپذ یر است . مدیران پروژه ها با یستی با بهره گیری از آخر ین دستاوردهای علمی در ا ین زمینه ، از ورطه روشهای ناکارآمد سنتی رها یی یافته تا بتوانند بوس یله متدهای جد ید ، پروژه های اجرا یی خود را در محدوده زمان و بودجه مشخص با ک یفیت مطلوب به اتمام برسانند . در کشور ما نیز بدلیل روند رو به رشد سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ بو یژه صن ایع نفت ، گاز و پتروش یمی ضرورت بکار گیری و بهبود روشها و ساختارهای نوین مدیریت پروژه به منظور دستیابی به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی کاملا " محسوس میباشد . در این تحقیق ، ابتد ا بصورت اجمالی 3 روش متداول اجرای پروژه (مدیریت اجرا ، طراحی - قرارداد - ساخت ، طرح و ساخت ) معرفی و سپس بمنظور آشنائی با سلایق و نحوه تفکر کارفرمایان ایرانی در خصوص روشهای مذکور ، از ده کارفرما که دارای سابقه اجرائی هر سه روش بودند نظرخواهی گردیده و پس از تجزیه و تحلیل این نظرات بر اساس روش AHP در نهایت میزان مقبولیت هر یک از روشها از نظر کارفرمایان ایرانی ارائه گردیده است.

دانلود پروژه چهار فایل معماری خوابگاه با فرمت اتوکد

  • ۲۰:۵۵
دانلود پروژه چهار فایل معماری خوابگاه با فرمت اتوکد

این محصول شامل 4 فایل پروژه اتوکد است که هریک مربوط به نقشه معماری خوابگاه می باشد...

دانلود بهترین مقاله ها و پروژه و طرح های کسب کار دانشجویی و دانشگاهی
دانلود پروژه و مقاله و طرح توجیهی